Pierwsze rekolekcje

Nasze pierwsze rekolekcje na plebanii, potem stały się regułą.

Skucie tynków w cerkwi w Bartnem

Ciężka praca całej parafii dwa miesiące kuliśmy tynki i odsłanialiśmy ściany cerkwi.

Potem wymieniliśmy 70% belek ścian. Niektóre były tak zgniłe, że można było przełożyć przez nie rękę.

Poświęcenie kaplicy w Rzeszowie

Nareszcie cerkiew i parafia w Rzeszowie

Znowu zalało nam plebanię

Niestety jak prawie co roku znów zalało nam plebanię.

Odnowienie pomnika ks. Włodzimierza Kałużniackiego.

Zgodnie z kroniką (na zdjęciu) prowadzoną przez Mikołaja Horbala –  sołtysa wsi Bartne, który prowadził również stacje meteorologiczną w dniu 22 lipca 1934 zmarł długoletni proboszcz parafii bartniańskiej ojciec Włodzimierz Kałużniacki. Nabożeństwo żałobne w cerkwi grecko-katolickiej oraz pogrzeb odbył się w dniu 26 lipca 1934 roku. Swoją posługę kapłańską ojciec rozpoczął w roku 1887 roku i przeżył we wsi 49 lat. Był znany ze swego wykształcenia i propagowania dążenia do wiedzy wśród naszego ludu. Silnie trzymał się starych ruskich tradycji (prawosławnych). Słynna była jego biblioteka, zniszczona  niestety przez następcę. Choć pochodził z bojkowszczyzny całkowicie oddał się łemkowskiej ziemi. W latach dwudziestych silnie przeciwstawiał się ukrainizacji cerkwi greckokatolickiej za co został odwołany z funkcji proboszcza. Odmówił przeniesienia i pozostał we wsi aż do dnia swojej śmierci. Ostatnie lata swego życia spędził w samotności w biedzie mieszkając w skromnym domu, opiekowali się nim mieszkańcy wsi. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.  Po powrocie z wysiedlenia, w roku 1976 mieszkańcy (wspólnie prawosławni i grekokatolicy) ufundowali mu nagrobek z pamiątkową tablicą. Niestety uległ on zniszczeniu. W 2008 roku inicjatywy Parafii Prawosławnej przy wsparciu Zarządu Zjednoczenia Łemków postawiono nowy nagrobek z dawną tablicą. Nagrobek ten był i jest symbolem pojednania Łemków –  prawosławnych i greckokatolickich mieszkańców wsi, którzy wyjątkowo tu żyją zgodnie.

Bieg przełajowy do Radocyny

Po raz pierwszy udało się nam zorganizować bieg przełajowy dla dzieci i młodzieży.

Poświęcenie kapliczki w czasie kiermeszu w Wołowcu.

W dniu 14 (1) października  2008r. w święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy,  w filialnej cerkwi w Wołowcu podczas chramowego święta, odbyło się poświęcenie odnowionej kapliczki położonej pomiędzy wsią Wołowiec a Nieznajowa. Dziś w promieniu 2 km. nie żadnego domostwa ale przed akcją „Wisła” wokół kapliczki mieszkali nasi przodkowie. Kapliczka odnowiona została przez wiernych wsi Wołowiec, przy szczególnym zaangażowaniu pana Jana Tuza. Wkład wniósł również Urząd Gminy Sękowa. Wieś Wołowiec w 1928 roku wróciła prawie w całości (za wyjątkiem 2 rodzin) do wiary przodków – do prawosławia. Niestety większość ludności została wysiedlona w 1945 roku do Związku Radzieckiego i to właśnie starzy mieszkańcy Wołowca przywieźli kutą bramę i ikony do kapliczki i przekonali pana Michała Hutyriaka i Jana Tuza o konieczności odbudowania szczególnie czczonej przez wieki kapliczki, przy której zdarzały się i objawienia. Niestety dziś brak jest ich dokumentacji. Kapliczka zbudowana jest z rzecznego kamienia, osadzona na glinie, co świadczy o starym jej pochodzeniu. Dziś w środku lasu przypomina światu gdzie mieszkali, wykarczowali lasy, zbudowali drogi i nadali nazwy rzekom, górom kamieniom nasi przodkowie.

Koniec roku szkolnego w Bodakach

Koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bodakach

Pielgrzymka na górę Grabarkę i do monasteru w Jabłecznej

Bardzo pożyteczna i modlitewna pielgrzymka.

Elewacja cerkwi w Bartnem

Dzięki dotacji Marszałka Województwa małopolskiego i Funduszu Kościelnego udało się nam wykonać elewację zewnętrzną ścian i wymienić okna w cerkwi prawosławnej w Bartnem.

Wymiana okien i elewacji wewnętrznej przedsionka w Bodakach

Dzięki dotacji Marszałka Województwa małopolskiego i Funduszu Kościelnego udało się nam w cerkwi w Bodakach wymienić okna i wykonać elewacje wewnętrzną przedsionka.

Prazdnik wBodakach

Tego roku na kiermeszu w Bodakach modlili się z nami mnisi z Wysowej.

Kiermesz w Bartnem

Prazdnik, po liturgii wystawy, występy i zawody.

Ścieżki edukacyjne w Bartnem

Udało się nam poprowadzić ścieżki edukacyjne do kamieniołomów i na Kornuty.

św. Mikołaj

Znowu odwiedził nas św. Mikołaj