Jordan w Wołowcu

W tym roku po raz pierwszy poświeciliśmy wodę w naszej parafii na rzece Wisłoce w Wołowcu.

Małopolski Szlak Architektury Drewnianej –
Rozwój Bartnego – rozwój ruchu turystycznego

Projekt Konserwator – udostępniane 2 cerkwie w Wołowcu i prawosławna w Bartnem.

2011r.   3,5 tys. odwiedzających wzrost o 500%

Wzrost zainteresowania muzealną cerkwią – wzbogacono o ofertę edukacyjną

 4 ścieżki edukacyjne

Zorganizowaliśmy 4 ścieżki edukacyjne, tak aby każdy odwiedzający Bartne mógł aktywnie spędzić tydzień.

Makieta wsi Bartne – II miejsce

Makieta centrum wsi Bartnem zajęła II miejsce w konkursie międzyszkolnym

Projekt „Konserwator”

Parafia zatrudnia dzięki finansom Małopolskiej Organizacji Turystycznej dwie osoby do cerkwi w Bartnem i Wołowcu.

Poświecenie źródełka św. Michała

Udało się nam odnowić piwnice starej plebanii i urządzić tam pijalnie wody mineralnej, którą nazwaliśmy źródełkiem św. Michała. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz zechciał je poświecić w dzień św. Michała. Na niebie widziano „Anioły”.

Nowy płot wokół cerkwi w Bartnem

Dzięki projektowi „Centrum Wsi – PROW” udało się zbudować ogrodzenie wokół cerkwi w Bartnem.

Sufit  w nawie  cerkwi w Bartnem

Wykonaliśmy też sufit w nawie w cerkwi w Bartnem wraz z polichromią sufitu.

Kameralna muzyka Bortniańskiego w Bartnem

 

Zorganizowaliśmy koncert mało znanej muzyki kameralnej Dymitra Bortniańskiego.

Otwieramy Niepubliczną Szkołę w Bodakach.

 

Otworzyliśmy i prowadzimy Niepubliczną Szkołę Podstawową (kl I – III) i przedszkole w Bodakach.

Plany

 

Małopolska Brama Magurskiego Parku Narodowego

Magurski Park Narodowy leży na granicy Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego ale tylko 10 % jego powierzchni to Małopolska, z tego większość to powiat gorlicki. Projekt „Małopolska Brama Magurskiego Parku Narodowego” pozwoli jednak na większe zaangażowanie się Województwa Małopolskiego w rozwój Parku i obopólne korzyści z tego wynikające – turystyczne i ekologiczne.

Projekt zakłada otworzenie oferty merytorycznej (ochrona przyrody i  w szerokim pojęciu kultury Beskidu Niskiego) w zachodniej granicy Parku, konkretnie w miejscowości Bartne; zakłada również przesunięcie szlaków turystycznych jak najdalej od rezerwatu ścisłego „Magura Wątkowska”, a także przesunięcie oferty turystyczno-edukacyjnej Parku, w małopolskiej jego części, w kierunku dziedzictwa materialno-kulturowego, co niewątpliwie będzie korzystne dla ochrony przyrody.

W celu ochrony rezerwatu ścisłego „Magura Wątkowska projekt proponuje odsunięcie turystycznego szlaku czerwonego rezerwatu”. Proponujemy przesunięcie go w kierunku południowym i poprowadzenie z przełęczy Majdan doliną Świerżowej w kierunku Świątkowej. Taka trasa szlaku uatrakcyjni go turystycznie. Pozwoli na zaprezentowanie kultury materialnej – kamieniarskiej nieistniejącej już wsi Świerżowa. Pozwoli także na prezentację naturalnego zalesienia doliny Świerżowskiej oraz naturalnych pływów wód w rejonie górskim.

Województwo Małopolskie bardzo aktywnie przez ostatnie kilkanaście lat wspiera rozwój turystyki i jego południowo-wschodniej części poprzez rozwój bazy agroturystycznej, otwieranie nowych szlaków i ścieżek edukacyjnych, ochronę zabytków itd. We wsi Bartne rozpoczyna (lub kończy) się „Małopolski Szlak Architektury Drewnianej”, w ramach którego oferowanych jest do zwiedzania przez turystów kilkadziesiąt świątyń drewnianych. W świątyniach odwiedzający oprowadzani są przez profesjonalnego przewodnika. Otwarcie się Magurskiego Parku Narodowego na projekty naszego województwa poszerzy ofertę małopolską łącząc ją z ofertą Województwa Podkarpackiego i umożliwi w większej części przepływ turystów – zwiększy się przez to wspólna oferta turystyczna.

Takie przedstawienie naszego projektu pozwoli ubiegać się o środki finansowe do jego realizacji poza budżetem Parku i powiatowych samorządów. Projekt przyczyni się bez wątpienia do rozwoju ekonomicznego naszego regionu, w którym poza rolnictwem i leśnictwem turystyka staje się poważną dziedziną gospodarki.

Dlaczego Bartne? Położenie tej miejscowości jest jakby naturalną geograficznie bramą. Jednocześnie wieś ta oferuje wiele atrakcji turystycznych. Znajduje się tam zabytkowa cerkiew muzealna, będąca filią Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, w której prowadzona jest działalność kulturalna i wystawiennicza. Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną dla szkół z terenu powiatu jak również we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bartne i Bodaki dla szkół w ramach „zielonej szkoły” Znajduje się w Bartnem również zabytkowa cerkiew prawosławna udostępniana dla zwiedzających od kilku lat w ramach „Szlaku Architektury Drewnianej”, z wciąż żywą i aktywną parafią. Usłyszeć można naturalny halicki śpiew cerkiewny i zapoznać się „przez kontakt” z kulturą obrządku wschodniego. Cała zaś wieś określona jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako rezerwat urbanistyczno-ruralistyczny, Obejrzeć tam można zabytkowe chyże, sypańce i kapliczki. Bartne jako przedwojenny ośrodek kamieniarstwa posiada również wiele zabytków sztuki kamieniarskiej – na cmentarzach i nie tylko. W tej wsi znajduje się także nowopowstały dom regionalny przeznaczony na muzeum przyrodnicze, w którym mieści się pijalnia wody mineralnej, a planowane jest utworzenie pracowni pszczelarskiej i zielarskiej opartej na ziołach otuliny Magurskiego Parku Narodowego. W miejscowości tej wybudowano budynek świetlicy wiejskiej, który planuje się wykorzystać do poszerzenia bazy turystycznej a także wystawienniczej. Bartnym prowadzi się w szerokim zakresie hodowlę miejscowej rasy bydła mlecznego (czerwono-biała górska), co może pozwolić na prezentację roślin łąkowych Parku, zgryzanie roślin przez bydło różni się zasadniczo od zgryzania przez owce i inne gatunki zwierząt.

Na czym konkretnie polegać będzie projekt?

  1. W ramach projektu planuje się udostępnienie przejścia pieszego ok. 4 km. pomiędzy przełęczą Majdan a wsią Świątkowa. Przejście to udostępniane będzie wraz z przewodnikiem – pracownikiem Parku, który przedstawi walory kulturowe i przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego.
  2. W centrum wsi Bartne planowany jest zespół informacyjny o Parku zawierający tablice o szlakach, historii i przyrodzie i oczywiście parking z zapleczem.
  3. Planujemy rozszerzyć ofertę edukacyjną Muzeum w Bartnem ofertę przyrodniczą opartą głównie na walorach Parku.
  4. Planuje się również udostępnienie przenośnych wystaw wykonanych przez zespół merytoryczny Magurskiego Parku Narodowego.
  5. Zakładamy dostosowanie domu ludowego – świetlicy wiejskiej do potrzeb wystawienniczych i agroturystycznych
  6. Zamierza się również uatrakcyjnić ofertę muzeum przyrodniczego tak aby elementy Magurskiego Parku Narodowego stały się w nim dominujące.